Životna sredina

Firma Adriatic Metals Srbija je posvećena zaštiti prirodne sredine i korišćenju resursa na održiv nacin.

Poštujemo svoju dužnost da brinemo o području na kojem vršimo istraživanja i o lokalnim zajednicama pridržavajući se najbolje prakse pri ekološkim i društvenim procenama. One su uključene u složene planove razvoja rudnika i operativne aktivnosti uz rigorozne odredbe nadzora i revizije, i mi kao kompanija nastojimo da težimo poboljšanju.

Ključni aspekti našeg pristupa životnoj sredini su:

  • Posvećeni smo poštovanju standarda koje je postavila Međunarodna finansijska korporacija Svetske banke (IFC standardi poslovanja), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD zahtevi za poslovanje 2019) i Ekvatorski Principi.
  • Koristimo međunarodne tehnike najbolje prakse tokom istraživanja, razvoja i rada, i usvajamo napredne tehnologije kako bismo smanjili uticaj na životnu sredinu.
  • Aktivno radimo na rešavanju pitanja ekološkog nasledja od istorijskih rudarskih aktivnosti u lokalnim zajednicama.
  • Vršimo kontinuirani monitoring životne sredine kako bismo omogućili identifikaciju potencijalnih uticaja našeg poslovanja i sprovođenje odgovarajućih mera ublažavanja posledica. Naš monitoring pokriva niz ekoloških pokazatelja, uključujući kvalitet vazduha, tla i vode, biodiverzitet, prašinu, buku, vibracije i upotrebu energije.
  • Naš pristup upravljanju zaštitom životne sredine potkrepljen je našom Politikom zaštite životne sredine i internom ekspertizom iz oblasti zaštite životne sredine, jasnom odgovornošću višeg rukovodstva i nadzorom Upravnog odbora.

Među najrelevantnijim ekološkim pitanjima za naše poslovanje su:

  • Voda: prepoznajemo presudni značaj vode, uključujući i značaj vode za zajednice u kojima delujemo. Stoga smo posvećeni upotrebom vode na efikasan i održiv nacin.
  • Biodiverzitet: nastojimo da zaštitimo lokalni biodiverzitet i osiguramo da područja u kojima delujemo ostanu dobro i održivo stanište za lokalne vrste. Naš cilj je da postignemo da "nema neto gubitka“ prioritetnih obeležja biološke raznolikosti ili kritičnog staništa i, gde je to moguće, da rezultat naših aktivnosti bude doprinos „neto dobitku“ biološke raznolikosti.
  • Klimatske promene: prepoznajemo da su klimatske promene jedan od najznačajnijih izazova sa kojima se svet danas suočava. Stoga nastojimo da minimalizujemo naš doprinos gasovima sa efektom staklene bašte, osiguravajući efikasno korišćenje energije i resursa. Takođe se trudimo da aktivno razmatramo i planiramo rizike od klimatskih promena na naše poslovanje, i radimo sa lokalnim zajednicama i drugim akterima na izazovima vezanim za klimatske promene.
  • Jalovina: odgovorno upravljamo jalovinom i otpadom u skladu sa državnim zakonodavstvom i međunarodnim pravilima najbolje prakse.